Twórczość jest specyficzną formą poznawania świata, zatem dana działalność to swoisty rodzaj kształtowania osobowości i postaw dziecka. Zajęcia artystyczne w klasach młodszych są idealnym dowodem na wychowanie środowiskowe.

Albert Einstein twierdził:

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

           Wiek szkolny to okres ścisłego związku między aktywnością twórczą a zabawą, w którym dziecko wypowiada się nieustannie w zmieniających się motywach ekspresji. Chętnie rysuje, śpiewa, ale jednocześnie odczuwa potrzebę ruchu, powodowane chęcią przechodzenia z jednego działania w drugie. Przy tym wszystkim należy umiejętnie pozostawić im swobodę działania, pobudzić do samodzielnych poszukiwań oraz zapewnić satysfakcję z własnych osiągnięć. Przeżycia emocjonalne związane z percepcją i wykonywaniem obowiązków mają wyraźny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznych dzieci.

            W Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w trakcie pracy z dziećmi realizowane są przede wszystkim cele ogólnowychowawcze, do których należy umiejętność współżycia z kolegami, podporządkowanie się obowiązującym regułom, współodpowiedzialność uczestników zespołu. Stawiając dzieciom formę ekspresji, prowadzący ułatwia zrozumienie wielu problemów muzycznych i rytmicznych. Nauczyciele  kierują się możliwościami wychowanków, a także własnymi umiejętnościami.